ഓര്‍മകളിലേക്ക് ഒരു തെളിദീപം

1

AUDIO

ഓര്‍മപ്പൂക്കളെഴുന്നള്ളും 
നറുമലരായെന്നരികത്ത്
നീല നിലാവില്‍ നീരാടും 
നീര്‍ മണിയല്ലോ താരങ്ങള്‍ 
താരകമേ നീ താഴെ വരൂയെന്‍ 
ചാരത്തെങ്ങും മറയാതെ 
പകരൂയെന്നുടെയോർമ്മകളില്‍ 
തൂവെളിച്ച തെളിദീപം 
തരുമോയെന്നുടെ ചിന്തകളില്‍ 
പൊന്‍ വസന്തപ്പൂവാടി 
ഓര്‍മ്മകള്‍ തന്നുടെ വീഥികള്‍ നീ 
കാണുന്നില്ലെയിരുള്‍ വീണു
ഇരുള് കനത്തു പരക്കാതെ 
ഇനി വന്നീടത് മായ്ക്കൂ നീ........... 
താരകമേ നീ താഴെ വരൂയെന്‍ 
ചാരത്തെങ്ങും മറയാതെ 

1 comment: