ഓര്‍മ്മകള്‍

0

ഓര്‍മ്മകള്‍ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല......!!
ഓടിയെത്തും.... എന്നും കൂട്ടായ്....!!
ഓളങ്ങള്‍ വിട്ടൊഴിയാത്ത കാട്ടരുവി പോലെ,
ഓര്‍മ്മകള്‍ വിട്ടൊഴിയാത്ത മനസ്സും , പിന്നെ
ഒരു പിടി നൊമ്പരങ്ങളും
ഒരുപാടു സുന്ദര നിമിഷങ്ങളും..!!
ഓര്‍മ്മചെപ്പില്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍ ഇനിയും നിറയും ....
ഒളി മങ്ങാതെ നിറയും......

അവിടെയെന്‍ സ്വപ്നത്തെ ഞാന്‍ കുടിയിരുത്തും...
ഓര്‍മ്മകള്‍ തീര്‍ത്ത ചിരാതിന്‍ വെളിച്ചത്തി-
ലെന്റെ ലോകത്തെ ഞാന്‍ കാണും....!!

0 comments: