ഓണമായ്

1

ഓണമായ്.... ഓണമായ്.....
ഓണത്തുമ്പീ പോരുമോ.... ഓണമായ്...

തുമ്പപ്പൂ പറിക്കേണം.., തുമ്പിതുള്ളല്‍ കാണേണം
ഓണ നാള്‍ ഇങ്ങെത്തി.., അത് നീയറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ..
പൂക്കളമിട്ട് തുടങ്ങീ.., പൂവിളി കേട്ട് തുടങ്ങീ...
പൂക്കള്‍ നുള്ളാന്‍ ഓടി വരൂ.., ഊഞ്ഞാലാടാന്‍ ഓടി വരൂ...
തൊടികളിലോടിനടക്കാം....,കഥകള്‍ പറഞ്ഞു നടക്കാം...
പണ്ടത്തെ മാവേലി നാടിന്‍ കഥകള്‍ ഓര്‍ത്തു പറഞ്ഞു നടക്കാം...
തിരുവാതിരപ്പാട്ട് മൂളാം... തിരുവാതിരകളി കാണാം...
ഓണപ്പാട്ടും പാടി വരൂ..., ഓണക്കളികള്‍ കളിക്കാന്‍ വരൂ....
എന്തേ തുമ്പീ പോരാത്തു... എന്റെകൂട്ടിനു പോരാത്തു...
നീ വരില്ലേ കൂടെ.....ഓണമല്ലേ ചാരെ......

Audio :


Onamaay | Music Codes

1 comment: