മരണവും വിശുദ്ധിയും

0
മൃത്യു വരണ മാല്യം ചാർത്തിയ മനുജന്റെ
ചാരത്തു വിഷാദരായ് കണ്ണീർ വാർക്കുന്നു ജനം
പാവന ഗാത്രം പാർക്കാനെത്തുന്നൊരാവലി തൻ 
കണ്ണീരിലെന്തു കഥ..? മോദാൽ യാത്രയയയ്ക്കു
ഉത്ഭവവേളയിലമലമായിരുന്നൊരാ
ചിത്തത്തിൽ ജീവിത്താൽ വിള്ളലുമേറെ വീണു
ഉന്നതനായിരുന്നു തെല്ലു നന്മകൾ ചെയ്തു 
മരിക്കും മുൻപ് തന്നെ തിന്മകൾ ഏറെ ചെയ്തു 
എത്രയോ ജീവികൾ തൻ കണ്ണീരുറവ കണ്ടു 
പുഞ്ചിരിച്ചവനിവൻ...പതനം കഷ്ടം! കഷ്ടം!
വിദ്വേഷത്തിൻ വിത്തുകൾ വിതച്ചു വിളകൊയ്യാൻ
കഷ്ടത സഹിച്ചതീ കിടപ്പു കിടക്കാനോ......?
മരണക്കിടക്കയിൽ പശ്ചാത്തപിച്ചെങ്കിലും
താൻ ചെയ്ത പാപഫലം മായുകയില്ല മേലിൽ 
എങ്കിലുമാത്മാവു വിട്ടൊഴിഞ്ഞൊരീ വപുസ്സു 
പാപത്തിൻ കറ തീർന്ന നിർമല ദേഹം തന്നെ...
പാപിയും പാപങ്ങളും മൃത്യുവാല് നശിച്ചു പോയ്‌..
ആ മൃത ശരീരത്തിൽ കളത്രമൊട്ടുമില്ല..
മൃത്യുവിൻ പാണിയാലാലിംഗനം  ചെയ്യപ്പെട്ട 
മാനവന്റെ വിശുദ്ധി മറ്റു മനുഷ്യര്ക്കുണ്ടോ....?

===================================    


0 comments: