പ്രതീക്ഷയുടെ നക്ഷത്രദീപം

0
മൃദുവായ് ചിരിച്ചു ഞാന്‍...
പതിവിലും നേരത്തെ അകലെയാ താരം 
തിളങ്ങി നിന്നൂ......പുഞ്ചിരിച്ചു നിന്നൂ.....
പാതിരാവായതറിഞ്ഞില്ല..,പക്ഷികള്‍
ചേക്കേറുവാനെങ്ങു പോയത്..? കണ്ടില്ല...
കനമേറുമിരുളളിന്റെ ആഴത്തിലെങ്കിലും
ദൂരെയാ  നേര്‍ത്ത പ്രതീക്ഷ കണ്ചിമ്മുന്നു.... 
മൌനം കനത്താലുമന്ധത പരന്നാലു-
മെന്റെ പ്രതീക്ഷതന്‍ പൂ വാടിവീഴില്ല 

0 comments: